Bệnh tâm căn suy nhược phổ biến ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam tỉ lệ bệnh suy nhược thần kinh chiếm 3-4% số dân, ở các nước Tây âu chiếm 5-10% số dân. Bẹnh ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống người bệnh.